Riichi Tagesranking


Riichi Tagesranking
2024-06-13
Rank Name SUM   AVG   Hanchan    
1 Noah 44.60   44.60   1    
2 Ling 87.90   43.95   2    
3 Junyu 55.20   27.60   2    
4 Sami 46.50   23.25   2    
5 Malte 31.10   15.55   2    
6 Zuokan 7.90   3.95   2    
7 Peggy -9.40   -4.70   2    
8 Wenjia -12.20   -6.10   2    
9 Songyi -14.20   -7.10   2    
10 Jiaqi -8.20   -8.20   1    
11 Dave -25.50   -12.75   2    
12 Lanxin -25.60   -12.80   2    
13 Alfons -31.70   -15.85   2    
14 Julian -19.60   -19.60   1    
15 Yufan -40.80   -40.80   1    
16 Thomas -86.00   -43.00   2